Σχέδιο Ελάχιστων Προτεραιοτήτων Μεταβατικής Περιόδου