Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ