Το φέουδο  Σκρέκα-Κρομμύδα και η κρίση λειτουργίας στη “Μαλαματίνα”