Ευθύνη της δημοτικής αρχής η ευπρόσωπη Θεσσαλονίκη